Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Czy islam uczy szacunku do innych religii

Tak. Qur’an stwierdza jednoznacznie:

„Nie ma przymusu w (przyjęciu) religii. Zaprawdę, droga prawości została odróżniona od drogi nieprawości” (Krowa/al-Baqara, 2:256).

Wolność sumienia jest podstawowym dogmatem islamu opartym na twierdzeniu, że prawdę można dostrzec tylko wtedy, kiedy nie jest się do niej zmuszanym. Jedną z nieodłącznych reguł islamu jest także ochrona praw niemuzułmanów. Prorok Muhammad powiedział:

„Kto skrzywdzi kogokolwiek spośród zimmitów (arab. – mniejszość religijna w państwie zamieszkanym przez większość muzułmańską) tego ja będę oskarżycielem, a kogo Ja będę oskarżycielem w dniu ostatecznym ten przegra”.

Historia dostarcza wielu przykładów szacunku okazywanego przez muzułmanów wobec innych wyznań. Jed- nym z nich był okres poprzedzający inkwizycję, kiedy to Żydzi i chrześcijanie zamieszkujący Hiszpanię – będącą w tamtych czasach pod panowaniem muzułmańskim – żyli w spokoju i dostatku. Można tu przytoczyć również historię drugiego następcy Proroka Muhammada. Po tym jak Kalif Omar przybył do Jerozolimy, zaproszono go, aby pomodlił się w kościele Grobu Pańskiego; odmówił jednak, ponieważ obawiał się, że ktoś z muzułmanów może ze względu na tę modlitwę rościć sobie prawo do miejsca i zamienić kościół w meczet.

Copyright 2020, All Rights Reserved