Islam a prawa człowieka

Według Qur’anu Bóg stworzył wszystkich ludzi równymi sobie dając każdemu prawo do decydowania o własnym losie. W społeczeństwie muzułmańskim życie, honor i majątek każdego człowieka są uważane za święte, bez względu na to, czy dana osoba jest muzułmaninem, czy nie. Rasizm, seksizm i wszelkiego rodzaju uprzedzenia są w islamie zakazane. Qur’an mówi o równości ludzi w następujących kategoriach:

„O ludzie! My stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was narodami i plemionami – abyście zapoznali się nawzajem. Zaprawdę, najbardziej szlachetny z was w obliczu Allaha to ten, kto jest bardziej bojaźliwy. Zaprawdę, Allah jest Wszechwiedzący i jest Obznajomiony” (Komnaty/al-Hudżurat, 49:13).

Prawo do życia jest najbardziej podstawowym prawem człowieka. Qur’an poucza, że zabójstwo z premedytacją jest jak grzech wymordowania całej ludzkości:

„Kto zabije człowieka […] ten będzie (odpowiadał) tak, jakby zabił całą ludz- kość” (Stół Zastawiony/al-Ma’ida, 5:32).

Sprawiedliwe traktowanie i ochrona praw jednostki jest podstawą społeczeństwa muzułmańskiego. Bóg mówi w Qur’anie:

„O wy, którzyście uwierzyli! Wytrwajcie w sprawiedliwości, zaświadczając przed Allahem. I niechaj nienawiść do (niektórych) ludzi nie doprowadzi was (do tego), że będziecie niesprawiedliwi. Bądźcie sprawiedliwi; zaprawdę, to jest bliżej bogobojności. I bójcie się Allaha; zaprawdę, Allah jest świadom tego, co czynicie” (Stół Zastawiony/al-Ma’ida, 5:8).

Copyright 2020, All Rights Reserved