Announcements:

W imię Allaha Miłosiernego Litościwego

Chwała Allahowi Panu światów pokój i miłosierdzie niech będzie z Jego wysłannikiem i prorokiem Muhammadem, zesłanym jako miłosierdzie dla światów, Jego Rodziną , Przyjaciółmi oraz wszystkimi, którzy kroczą Jego Śladem.

Znaczenie wykupu (FIDIAH)

Jakie znaczenie ma wykup (fidjah) za osobę, która nie może pościć w miesiącu Ramadan a także nie będzie mogła odrobić go później?
Po pierwsze musimy wspomnieć, że wszyscy muzułmanie powinni znać opinie prawne islamu (ahkam) dotyczące nieprzeposzczonych dni postu w Ramadanie.

Po drugie kto dożyje do Ramadanu i nie będzie w stanie pościć z powodu starszego wieku lub choroby bez nadziei na wyzdrowienie, nie jest zobowiązany do postu i płaci wykup (fidjah) czyli ma nakarmić jednego biednego człowieka za każdy nieprzeposzczony dzień.
Bóg Wszechmogący powiedział: (O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – być może, wy będziecie bogobojni – Na określoną liczbę dni. A temu z was, kto jest chory albo w podróży, to na pewną liczbę innych dni. A na tych, którzy mogą to uczynić, ciąży obowiązek wykupu – żywienie biedaka. A jeszcze lepiej dla tego, kto dobrowolnie czyni dobro. Post jest dla was dobrem, jeśli chcecie wiedzieć) Koran 2 / 183-184.

Tłumacząc powyższy werset, Al-Bukhari przekazał, że uczony towarzysz Ibn Abbas, niech Bóg będzie z niego zadowolony, powiedział: „chodzi o starszego mężczyznę oraz starszą kobietę którzy nie są w stanie pościć”.
Czy są ludzie, których Bóg zwalnia z postu w Ramadanie?

Istnieją dwie kategorie ludzi, którzy mają uzasadnione usprawiedliwienia, by nie pościć jakąś liczbę dni w Ramadanie.

I. Pierwsza kategoria

Pierwsza grupa osób zwolnionych z postu to ci, którzy opuszczają dni postu w Ramadanie z ważnych tymczasowych powodów, do których najczęściej należą choroby, podróże, ciąża lub karmienie piersią. Osoby należące do tej kategorii, które korzystają z tego Boskiego zwolnienia, muszą pościć po Ramadanie, kiedy będą już mogli odrobić te dni, które nie pościli w tym miesiącu.

Te zwolnione od postu osoby są zaklasyfikowane do jednej kategorii, ponieważ nie są zobowiązane do uiszczenia opłaty za wykup, znanej jako fidjah, za nie poszczenie w Ramadanie. Fidjah to kwota pieniężna, jaką trzeba ofiarować biednym za każdy nieprzeposzczony dzień Ramadanu, z ważnego powodu innego niż ten, który właśnie wcześniej wymieniono.

Dowodem na to, że ludzie tego rodzaju nie muszą płacić fidjah, jest ten werset Koranu: „A temu z was, kto jest chory albo w podróży [taka osoba będzie pościła] to na pewną liczbę innych dni”
Koran 2 / 183-184.

Wcześniejszy werset również wskazuje na to, iż fidjah dla tej kategorii osób nie jest obowiązkiem.
Jeśli chodzi o ciążę i karmienie piersią, dowodem na ich włączenie do powyższej kategorii osób zwolnionych z postu jest to, że stan kobiety w ciąży lub karmiącej piersią pod względem trudności jest analogiczny do stanu chorego.

Ponadto przekazane zostało, że uczony towarzysz Ibn Abbas, niech Bóg będzie z niego zadowolony, powiedział do swojej żony, która była w ciąży lub karmiła piersią: „Jesteś jedną z tych, którzy nie mogą wytrzymać postu w Ramadanie”. Jest to zgodne ze słowami Koranu „A na tych, którzy mogą to uczynić, ciąży obowiązek wykupu”, co pojawia się w wersecie 2: 184.

II. Druga kategoria

Druga grupa osób zwolnionych z postu to ci, którzy opuszczają dni postu w Ramadanie z ważnych i trwałych powodów, najczęściej ze względu na niepełnosprawność spowodowaną starością lub przewlekłą chorobą uniemożliwiającą poszczenie. Osoby te są zobowiązane do uiszczenia opłaty za wykup (fidjah), ale nie muszą odrabiać postu. Dowodem na to jest ten werset Koranu: „A na tych, którzy mogą to uczynić [i nie poszczą], ciąży obowiązek wykupu [za każdy dzień] – żywienie biedakaj [zamiast poszczenia]” (Koran 2: 184).

Jaka jest opłata za wykup (fidjah) i jej wysokość?
Prorok, pokój z nim, zgodnie ze standardem ogólnych nakazów Bożych zawartych w Koranie, określił opłatę za wykup (fidjah) za każdy pominięty dzień postu w Ramadanie. Jego kwota jest oparta na pomiarze objętości znanym jako saa .
Saa to tradycyjna miara wielkości. To jest równe czterem garściom dwóch dłoni dorosłego człowieka.
Prorok pokój z nim, ustalił opłatę za wykupienie -fidjah -za każdy ważny nieprzeposzczony dzień w Ramadanie na pół saa – dwie garści dwóch dłoni – pożywienia ogólnodostępnego i zwykle spożywanego przez ludzi, którzy mieszkają w tej samej miejscowości, w której mieszka osoba nieposzcząca.
Należy zauważyć, że saa to miara objętości. Saa pszenicy równa się w przybliżeniu 2176 g ale inne produkty mogą mieć wagę różną od tej.

Kto otrzymuje fidjah od osoby nieposzczącej?

Odbiorcami opłaty za wykup fidyah są osoby potrzebujące.
Jedna nieposzcząca osoba nakarmi potrzebującą osobę pół saa za każdy dzień postu opuszczony w Ramadanie. Jeśli więc Ramadan trwa 30 dni i z ważnego powodu opuszcza się cały miesiąc, zapewnia się 15 saa żywności 30 potrzebującym ludziom.
Równanie Fidjah dla żywności wygląda następująco:
Połowa saa razy ilość nieprzeposzczonych dni = suma fidjah

Czy można fidjah dać w formie pieniędzy?

Podobnie jak w przypadku zakat al-Fitr – jałmużny ramadanowej-, większość uczonych obecnie akceptuje ekwiwalent płatności za wykup fidjah.
Fidjah można dawać w formie pieniędzy, co jest korzystne dla biednych i dogodne w obecnych czasach., ponieważ fidjah płacona w formie żywności wymaga transportu, aby dotrzeć do ubogich.

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP ustaliła, że fidjah stanowi równowartość:

20 – 30 PLN.

Istnieje możliwość przekazania fidjah na konto Muzułmańskiej Fundacji Pomocy, która rozdysponuje tą opłatę na rzecz potrzebujących.

Muzułmańska Fundacja Pomocy
ul. 1 Maja 130 40-008 Katowice konto nr 75 1240 2959 1111 0010 4890 2286

Tytuł: FIDJAH

Share This:

Copyright 2020, All Rights Reserved

X